top of page

BTS Aksjeklubb


BTS Aksjeklubb ble stiftet høsten 2008 som en aktivitetsgruppe av Bergen Teknikersamfund (BTS), og består av studenter fra Høgskulen på Vestlandet campus Bergen. Vår hovedvirksomhet er å forvalte en aksjeportefølje tilhørende BTS, som er en del av BTS’ langsiktige kapitalplasseringer. Det ble opprettet i mars 2015 med 170 000 kroner som startkapital. Målet er å forvalte porteføljen på fornuftig og fremtidsrettet vis, og investeringsfilosofien bygger derfor på langsiktighet og diversifisering. Det er utarbeidet klare retningslinjer for porteføljeforvaltningen som skal danne grunnlaget for den aktive forvaltningen.

 

Aksjeklubben jobber også med å øke bevisstheten, kunnskapen og engasjementet rundt aksjer og finansielle instrumenter blant studenter på HVL. Innad i gruppen legges det vekt på å bygge et sterkt fagmiljø for at investeringsgrunnlaget har godt fundament. For å nå vår visjon om å styrke studentmassens kunnskap om aksjehandel arrangerer vi et større arrangement hvert vår. Dette rettes mot alle de store studentinstitusjonene i Bergen og tar sted på campus Kronstad.

 

BTS Aksjeklubb består av et styre på fem, og en arbeidsgruppe av varierende størrelse. Sammen jobber vi med å analysere ulike sektorer og selskaper for å følge opp porteføljen og for å finne attraktive investeringer.

Du finner oss på Facebook og ved å ta kontakt her.

bottom of page