Styringsdokumenter

 

Vedtekter:

Vedtektene for Bergen Teknikersamfund er organisasjonens øverste styringsdokument. Disse kan kun endres ved generalforsamlingen. Vedtektene bestemmer hvordan forskjellige saker i organisasjonen behandles og hvordan organisasjonen fungerer. Det kan av og til oppstå uenighet om betydning av vedtekter og da har organisasjonen kontrollkomiteen som skal ha orden. Kontrollkomiteen står for arbeidet med å tyde og veilede resten av organisasjonen i styringsdokumentene, og spesielt vedtektene.

Økonomireglement:

Økonomireglementet regulerer økonomiske forhold som ikke allerede er regulert i vedtektene. Hovedstyret er tildelt mandat fra Generalforsamlingen til å bestemme innholdet i økonomireglementet. Det er Økonomiansvarlig i samarbeid med Kontrollkomiteen som har ansvar for å forvalte økonomien i BTS. 

Retningslinjer for håndtering av vold, seksuelle krenkelser og overgrep og eller annen uønsket atferd:

Retningslinjene sier noe om hvordan situasjoner med vold, seksuelle krenkelser og overgrep eller annen uønsket adferd skal håndteres. Målet for retningslinjene er å sikre et godt miljø for alle interne i organisasjonen. De gjelder ved alle meldinger om vold, seksuelle overgrep og annen uønsket atferd, enten i eller utenfor organisasjonssammenheng.

Forretningsorden for generalforsamling 2021 :

Forretningsorden for Generalforsamling er et hjelpemiddel for deltakere som sier noe om hvordan Generalforsamlingene skal gjennomføres. Dette går på rettigheter for stemmeberettigede og ikke stemmeberettigede, hvilke roller som skal tildeles og hvordan saksgang, presentasjon og videre skal gjøres. Forretningsordenen vedtas av Generalforsamlingen selv. 

X
X
X